Spring til indhold
Luk

GrundskoleSSP Odense er indbegrebet af tværfagligt samarbejde, hvor en lang række professionelle samarbejder på tværs af fag- og vidensområder. Derudover er SSP Odense tæt knyttet til civilsamfundet - f.eks. via forældresamarbejde.

Civilsamfund, kommunalt regi og andre organisatoriske samarbejdspartnere kan ikke opdeles med helt klare skel. Forældre kan jo være ansat i kommunen - og familien kan bo i et boligområde med en boligsocial helhedsplan. 

Men når det nu er sagt, forsøger vi alligevel her at skelne mellem forskellige aktører i SSP-organisationen - for overskueligheden skyld.

Ansatte på grundskoler er en helt grundlæggende og nødvendig samarbejdspartner for SSP Odense. Det er dem, der kan beskrive elever eller grupperinger af elever, der på en ene eller anden måde er årsag til en bekymring. Derfor søger SSP Odense at kvalificere medarbejderne i netop det tværgående SSP-samarbejde - det sker bl.a. via SSP Basis og 'Det robuste børne- og ungeliv'.

Endvidere er det ansatte på skoler, der ofte får viden om en problemstilling, der skal behandles i SSP-regi. Det kan være hashrygning ved eller omkring den pågældende skole, hvilket kan give anledning til en specifik forebyggelsesindsats.

Der kan også være tale om individsager, hvor en ansat rejser bekymring om en enkelt elev - også her kan hashrygning eller (mis)brug af andre rusmidler være årsagen. En bekymring af en sådan karakter behandles i AVA-koordinationen - og kan resultere i en individuel forebyggelsesindsats.

Ansatte på skolerne har deres daglige gang i lokalområdet, hvorfor grundskoler også er en væsentlige aktører i det tryghedsskabende arbejde. 

Grundskoler er involveret i: